Gårdsprojekt Nebulosorna

PLANERING FÖR DET NYA GÅRDSHUSET
2021-09-22

Illustration hämtad från planarbetet tillsammans med Stockholms stad

Vi vill här ge en kort information om arbetet framåt inför planeringen och byggnationen av det nya gårdshuset.

I och med att den rättsliga processen nu är avslutad, genom beslutet i mark- och miljööverdomstolen, har den nya detaljplanen för våra fastigheter Nebulosan 32 och 33 nu vunnit laga kraft, Dnr: 2016-02546. Detta innebär att Probitas kommer påbörja planerings- och projekteringsarbeten under hösten och vi bedömer idag att byggnationen av det nya huset som tidigast kan påbörjas under kvartal 3 – 4 nästa år och med sikte på ett färdigställande och inflyttning senast under år 2023.

Den pågående gårdsrenoveringen med tätskiktet kommer vara klar nu under hösten. I och med att detta arbete snart är klart kommer lokalerna och garagevåningarna framgent vara helt fria från läckage från gården vilket i sig är ett stort framsteg efter alla år med läckageproble

Projektering av den nya gårdsmiljön och trädgårdsanläggningen kommer utöras parallellt med projekteringen av gårdshuset. Detta för att uppnå en god samordning mellan det nya huset och de befintliga husen med önskade funktioner som entréer, tillgänglighet och övriga funktioner för en trevlig och uppskattad innergård. Ett genomförande och färdigställande av gårdsmiljön sker sedan samtidigt som det nya huset kan vara inflyttningsklart.

Vi kommer återkomma med mer detaljerad information under vårt pågående planeringsarbete och räknar med att arbeta fram de första planerna och ritningsskisserna för bygglov inför årsskiftet eller i början av nästa år.

Probitas vill gärna uppmana er hyresgäster som bor i våra fastigheter att bilda en hyresgästgrupp så att vi under processen kan ha ett gemensamt mötesforum för utbyte av information men även stämma av och fånga in synpunkter från er boende och verksamma i våra fastigheter. Hyresgästgruppen bör vara 3-5 personer som ni hyresgäster utser att företräda alla er boende med eventuella synpunkter på projektet, gårdshusets och gårdens utveckling mm.

——————————————————————————————————————————————————————–

INFORMATION OM GÅRDSRENOVERINGEN

2021-06-24
Nu är snart tätskiktet äntligen klart på etapp 1 vilket gör att vi kan börja flytta över väderskyddet till andra sidan gården redan under vecka 26.

Efter flytt av väderskydd så kommer vi att lägga ut gjutasfalt på etapp 1 som skydd för tätskiktet och som slityta tills att övrig finplanering ska byggas i ett senare skede. Socklarna kommer att kläs med plåt.

Rivningen av skyddsbetong och tätskikt m.m. på etapp 2 planeras att starta under v.27 och då kommer det tyvärr att låta en del igen från bilmaskiner, betongsågar och grävmaskin m.m.
Vi har förståelse för att många jobbar hemifrån under rådande tider men tyvärr så finns ingen alternativ metod att riva betong.
Arbetet med rivningen av etapp 2 beräknas vara klart vecka 30.

2021-05-19
Rivningen av etapp 1 är nu avklarad och allt har gått enligt plan.
Nu kommer vi att påbörja uppbyggnadsfasen med att spackla fallbetong, byta brunnar och applicera nytt tätskikt, därefter demonteras väderskyddet för att flyttas till andra halvan av gården.

Sen är det dags att börja riva skyddsbetong och tätskikt m.m. på etapp 2, detta innebär tyvärr en hel del buller och oljud igen från bilmaskiner och betongsågar och grävmaskin m.m.
Vi har förståelse för att många jobbar hemifrån under rådande tider men tyvärr så finns ingen alternativ metod att riva betong.
Arbetet med rivningen av etapp 2 beräknas vara klart vecka 30.

2021-03-29
Arbetet med gårdsrenoveringen går så här långt helt enligt planerna och vi har hittills inte stött på något oväntat.

Rivningen av gårdens trädgård blir klar under vecka 13.

Montering av väderskydd första etappen (halva gården) är påbörjat och beräknas vara klart under vecka 14. Detta innebär att alla fönster som är belägna under väderskydd kommer att täckas in med tansparent plast för att förhindra damminträngning till lägenheter och lokaler.

Därefter kommer vi att börja riva skyddsbetong och tätskikt, detta innebär tyvärr en hel del buller och oljud från bilmaskiner och betongsågar m.m. Vi har förståelse för att många jobbar hemifrån under rådande tider med tyvärr så finns det ingen alternativ metod att riva betong.

Arbetet beräknas vara klart vecka 19.

2021-02-25
Arbetena med gårdsombyggnaden kommer startas upp nu på måndag 1 mars.
Vi vill påminna om att gården från och med måndag kommer vara avstängd för allt tillträde då innergården fram till sen höst kommer vara en byggarbetsplats. GW- Asfalt är vår entreprenör som kommer leda och utföra byggnadsarbetena och platsansvarig är Rasmus Weinheimer (rasmus@gwasfalt.se). Under första dagen nu på måndag kommer maskiner och materialet till det provisoriska skyddstaket att lyftas in till gården. En mobilkran kommer ställas upp på Västmannagatan tidig morgon och under dagen kommer lyften ske över huset på Västmannagatan. Planen är att alla lyft ska ske under måndagen och att kranen sedan kan avetablera och lämna Västmannagatan innan kvällen.

2021-02-10
Vi har nu kommit vidare i planering inför gårdsarbetena med nytt tätskikt. Vi ser att det kommer bli ett omfattande arbete som kommer att ta i anspråk ca 9 – 10 månader i tid. Det är också av värde att ta vara på vår- och sommarsäsongen då sådana här åtgärder utförs med bästa betingelser för ett säkert utförande. Redan nu första veckan i mars kommer arbetena att startas upp vilket innebär att vi behöver stänga av gården från allt tillträde från och med måndagen 1 mars. Som bilaga till denna info finns en Huvudtidplan där etappindelning (2 etapper) såväl som slut- och deltider för projektet kan läsas. Arbetena planeras vara färdigställda i slutet av november
Arbetena kommer normalt bedrivas dagtid på helgfria vardagar med början kl 07.00 – 16.00. Arbeten som bilning och betongsågning utförs inte före kl. 08.00. Vid behov av eventuellt helgarbeten kommer information om detta ske några dagar innan.
Det kommer lyftas in mindre schaktmaskiner in till gården. Dessa fordon avger ljud men är ändå avdämpade så långt det är möjligt. Det kommer också uppstå annan form av buller och då främst vid rivningsarbetena.
För att säkerhetsställa att våningarna under gården inte blir vattenskadade under tiden arbetena pågår kommer ett ”väderskydd” (ett provisoriskt ljusgenomsläppligt tak) monteras över den halva av gården där arbeten bedrivs. Alla bostadslägenheters fönster kommer vara ovan detta väderskydd medan lokalernas fönster i de undre våningarna kommer vara under väderskyddet.

Under projektet kommer det också löpande att anslås information i portarna.

HUVUDTIDPLAN (Klicka för större bild)