Gårdsrenovering Hälsorna

INFORMATION OM GÅRDSRENOVERINGEN

2021-06-24
Arbetet med gårdsrenoveringen går så här långt helt enligt planerna och vi har hittills inte stött på något oväntat.

Montering av väderskydd är nu klart, detta innebär att alla fönster som är belägna under väderskydd har täckts in med transparent plast för att förhindra damminträngning till lägenheter och trapphus.

Nu befinner vi oss tyvärr den jobbigaste perioden i projektet då vi river gårdens tätskikt och fallbetong m.m. för att frilägga konstruktions/fallbetongen, detta innebär en hel del buller och oljud från bilmaskiner och betongsågar m.m.
Vi har förståelse för att många jobbar hemifrån under rådande tider men tyvärr så finns ingen alternativ metod för rivningsarbetet.
Arbetet med rivningen beräknas vara klart vecka 29.

Återkommer med löpande info gällande projektets framfart.

—————————————————————————————————————————–

Arbetena med gårdsombyggnaden planeras att startas upp måndagen 24 maj. I samband med
uppstarten kommer större delen av gården vara avstängd för tillträde då gårdarna fram till
senare i höst kommer vara en byggarbetsplats. Färdigställande beräknas till mitten av oktober.
GW- Asfalt är vår entreprenör som kommer leda och utföra byggnadsarbetena och platsansvarig
är Rasmus Weinheimer (rasmus@gwasfalt.se).

Arbetena kommer normalt bedrivas dagtid på helgfria vardagar med början kl. 07.00 – 16.00.
Arbeten som bilning och betongsågning utförs inte före kl. 08.00. Vid behov av eventuellt
helgarbeten kommer information om detta ske några dagar innan.

Mindre schaktmaskiner kommer arbeta inne på gården. Dessa maskiner avger ljud men är ändå
avdämpade så långt det är möjligt. Det kommer också uppstå annan form av buller och då
främst vid rivningsarbetena och bilningar i betong.

För att säkerhetsställa att våningen under gården inte blir vattenskadad under tiden arbetena
pågår kommer ett ”väderskydd” (ett provisoriskt ljusgenomsläppligt tak) monteras över del av
gården med källarvåning inunder. Alla bostadslägenheters fönster kommer vara ovan detta
väderskydd medan lokalernas fönster i markplan kommer vara under väderskyddet och
inplastade fönster för att skydda från byggdamm och smuts.

Under projektet kommer det också löpande att anslås information i portarna. Angående
praktiska frågor och arrangemang för avlämning sopor under byggtiden mm se även bilaga till
denna information.

Kort beskrivning av ombyggnadsarbetena:
1. Rivning av befintlig gårdsanläggning och utforsling av jordmassor
2. Rivning av skyddsbetong och befintligt tätskikt
3. Nytt tätskikt monteras
4. Återställning av gårdsanläggning, se bilagd skiss

Sophantering under byggtiden:
-Sopnedkasten på Tegnergatan 6 stängs permanent.
-Soprummet på Tegnergatan 4 används under byggtiden för hushållssopor för både hyresgästerna i
Tegnergatan 4 och 6. Detta fram tills dess att nya sopskåp finns placerade ute vid grinden mot
Tulegatan.
-Sopskåpen kommer sedan vara den permanenta lösningen för hushållsavfall för hyresgästerna i både
Tegnergatan 4 och Tegnergatan 6.

Tvättstugan för boende på Tegnérgatan 4
Tillträde till tvättstugan under gårds renoveringen kommer att ske via gatan och porten Tegnergatan 6
Samma bricka som används vid inpassering till Tegnergatan 4 kommer att gå i porten Tegnergatan 6.
Samma nyckel som används i dag till Tvättstugan kommer att gå till källardörr i porten Tegnergatan 6 från och med fredag 21/5-21

Cykelplatser:
-Det befintliga skärmtaket med cykelställ kommer att plockas bort för att sedan efter ombyggnaden
återmonteras på i princip samma plats.
-Under byggtiden kommer det finnas cykelställ på gården, dock utan skärmtak.
-Vi återkommer med information om när cyklarna behöver flyttas till de provisoriska cykelställen.
-Och vi uppmanar berörda hyresgäster att om möjligt förvara cyklar som inte används på annan plats
under byggtiden.
-Cykelställen kommer behöva flyttas inom gårdsområdet under byggtiden

Byggarbetsplats
-Gården kommer under ombyggnaden vara en byggarbetsplats och avspärrningar behöver
respekteras.
-Entrén mot gården Tegnergatan 6 kommer vara avstängd under byggtiden. Gårdsentré Tegnergatan
-hålls öppen och likaså tillträde till hiss för tillgängligheten till Tegnergatan 4.
-Arbetsområdesskiss och tillträde entréer, cykelställ och grovsoprum, se nedan.

Arbetsområde för gårdsombyggnaden samt tillträde:

Gårdsombyggnaden innebär att gården under sommaren kommer vara en byggarbetsplats med vad
det innebär som störningar för er, buller och nedsatt tillgänglighet etcetera men vi hoppas på er
förståelse och ert överinseende med att gården efter färdigställd ombyggnad kommer bli en fin
utomhusmiljö med bra funktioner för er hyresgäster.

Skiss på den nya gården: