Gårdsrenovering Nebulosorna

INFORMATION OM GÅRDSRENOVERINGEN

2021-03-29
Arbetet med gårdsrenoveringen går så här långt helt enligt planerna och vi har hittills inte stött på något oväntat.

Rivningen av gårdens trädgård blir klar under vecka 13.

Montering av väderskydd första etappen (halva gården) är påbörjat och beräknas vara klart under vecka 14. Detta innebär att alla fönster som är belägna under väderskydd kommer att täckas in med tansparent plast för att förhindra damminträngning till lägenheter och lokaler.

Därefter kommer vi att börja riva skyddsbetong och tätskikt, detta innebär tyvärr en hel del buller och oljud från bilmaskiner och betongsågar m.m. Vi har förståelse för att många jobbar hemifrån under rådande tider med tyvärr så finns det ingen alternativ metod att riva betong.

Arbetet beräknas vara klart vecka 19.

2021-02-25
Arbetena med gårdsombyggnaden kommer startas upp nu på måndag 1 mars.
Vi vill påminna om att gården från och med måndag kommer vara avstängd för allt tillträde då innergården fram till sen höst kommer vara en byggarbetsplats. GW- Asfalt är vår entreprenör som kommer leda och utföra byggnadsarbetena och platsansvarig är Rasmus Weinheimer (rasmus@gwasfalt.se). Under första dagen nu på måndag kommer maskiner och materialet till det provisoriska skyddstaket att lyftas in till gården. En mobilkran kommer ställas upp på Västmannagatan tidig morgon och under dagen kommer lyften ske över huset på Västmannagatan. Planen är att alla lyft ska ske under måndagen och att kranen sedan kan avetablera och lämna Västmannagatan innan kvällen.

2021-02-10
Vi har nu kommit vidare i planering inför gårdsarbetena med nytt tätskikt. Vi ser att det kommer bli ett omfattande arbete som kommer att ta i anspråk ca 9 – 10 månader i tid. Det är också av värde att ta vara på vår- och sommarsäsongen då sådana här åtgärder utförs med bästa betingelser för ett säkert utförande. Redan nu första veckan i mars kommer arbetena att startas upp vilket innebär att vi behöver stänga av gården från allt tillträde från och med måndagen 1 mars. Som bilaga till denna info finns en Huvudtidplan där etappindelning (2 etapper) såväl som slut- och deltider för projektet kan läsas. Arbetena planeras vara färdigställda i slutet av november
Arbetena kommer normalt bedrivas dagtid på helgfria vardagar med början kl 07.00 – 16.00. Arbeten som bilning och betongsågning utförs inte före kl. 08.00. Vid behov av eventuellt helgarbeten kommer information om detta ske några dagar innan.
Det kommer lyftas in mindre schaktmaskiner in till gården. Dessa fordon avger ljud men är ändå avdämpade så långt det är möjligt. Det kommer också uppstå annan form av buller och då främst vid rivningsarbetena.
För att säkerhetsställa att våningarna under gården inte blir vattenskadade under tiden arbetena pågår kommer ett ”väderskydd” (ett provisoriskt ljusgenomsläppligt tak) monteras över den halva av gården där arbeten bedrivs. Alla bostadslägenheters fönster kommer vara ovan detta väderskydd medan lokalernas fönster i de undre våningarna kommer vara under väderskyddet.

Under projektet kommer det också löpande att anslås information i portarna.

HUVUDTIDPLAN (Klicka för större bild)